Contre des poneys de foire à Jette-Tegen kermispony's in Jette

Certaines villes et communes, comme Anvers, Gand , Louvain, Waterloo... n'autorisent plus des poneys de foire sur leur territoire. Un exemple pour la commune de Jette! 

Sommige steden en gemeenten, zoals Antwerpen, Gent, Leuven en Waterloo... geven geen toestemming meer voor kermispony's op hun grondgebied. Een voorbeeld voor de gemeente Jette!


*Voor alle duidelijkheid: dit is geen klacht tegen de uitbaters zelf. Zij zijn gebonden aan het Koninklijk Besluit betreffende het welzijn van paarden en pony's op kermissen van 1/3/2013. Het zijn de steden en gemeenten zelf die beslissen of zij kermispony's toelaten op hun kermissen, met deze petitie willen we enkel de gemeente Jette responsabiliseren kermispony's (van om het even welke exploitant) niet meer toe te laten.*